středa 29. května 2024
Nase telefonni cislo 602 549 815 Nas email jazykovaskola@seznam.cz

Novinky

Veřejné kurzy šité na míru
Kurz přesně podle vašich představ. Více zde.
4TWO
4TWO Kurz pro dva. Více zde.
Kurz pro maminky s hlídáním
Učte se, my vám ho pohlídáme. Více zde.
ZA JEDEN VÍKEND SE NAUČÍME JAKO ZA 1/4 ROKU! Pobytové kurzy
ANGLIČTINA výuka o víkendech, cena 3.000 Kč, 15 hodin výuky, max 6 osob, v ceně ubytování. Více zde.

ZÁPIS do pomaturitního studia Aj / Nj 2023/2024

Naučíte se jazyk. Získáte mezinárodní certifikát. Statut studenta pro letošní maturanty.


Číst dál


Provozovatelem internetových stránek www.jazykovaskola.cz je ABSOLUTE spolek , IČ 27055574. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 6213.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JAZYKOVÉ ŠKOLE jazykovaskola.cz

vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), dále jen GDPR, přijaté společnostmi ABSOLUTE spolek, IČO: 27055574 společnost se sídlem Havlíčkova 841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dále jen „škola“, s účinností od 25. 5. 2018, ve vztahu ke studentům a zákazníkům školy:

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů:

 • Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.
 • Správcem osobních údajů jsme pro naše studenty veřejných a privátních kurzů, v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami, které se účastní našich jazykových kurzů. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od studentů, tedy od subjektů osobních údajů.
 • Zpracovatelem osobních údajů jsme pro právnické osoby, jejichž zaměstnance vyučujeme v zakázkových jazykových kurzech nebo ve veřejných kurzech. V takovém případě získáváme osobní údaje od zaměstnavatele studentů, který je správcem jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

 • Jako správci využíváme osobní údaje, které nám poskytují studenti k tomu, abychom mohli se studenty uzavřít smlouvu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší práce je organizace jazykových kurzů, vedení evidence o průběhu jazykových kurzů a vystavování hodnocení studentů, k čemuž osobní údaje potřebujeme. U jednoletého denního studia máme též zákonné závazky týkající se zpracování a uchovávání osobních dat studentů.
 • Pro zákazníky, jejichž zaměstnanci se zúčastňují zakázkových jazykových kurzů, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž součástí jsou naše povinnosti v oblasti vedení evidence jazykové výuky a souvisejícího reportingu jak získaných kompetencí, tak vynaložených nákladů.
 • Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy, kteří využili naši službu jazykových testů či jazykových auditů. V těchto případech jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy na žádost subjektu osobních údajů.
 • Studentům nebo zájemcům o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, jsme oprávněni v souladu s GDPR v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem zasílat též další informace a obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů studentů a zájemců o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

 • V žádném případě nezpracováváme ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši práci. Mezi zpracovávanými údaji je zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. U studentů pomaturitního studia a účastníků mezinárodních jazykových zkoušek zpracováváme také další údaje nezbytné ke splnění požadavků zákona, našich závazků vůči státním orgánům a našich závazků jako akreditovaného zkušebního centra vůči centrále zkušební instituce.

Předání osobních údajů dalším osobám:

 • Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:

 • Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy.  Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů. Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 • Máte právo na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů.
 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, nebo nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
 • Máte též právo vznést námitku proti využití vašich údajů v přímém marketingu. Po podání námitky bude využití vašich dat pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu okamžitě ukončeno. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na jazykovaskola@seznam.cz

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů:

 • Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost elektronickou poštou na adresu jazykovaskola@seznam.cz. Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vpravo
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vlevo